Avalem Joves 2016-2020
La conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
8/06/2016

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat les bases reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Objecte i àmbit:

L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de les persones joves qualificades, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

Beneficiaris:

Podrà ser beneficiari d’aquestes ajudes qualsevol ocupador de naturalesa jurídica privada, inclosos els treballadors autònoms, amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana.

Destinataris finals:

1. Els destinataris finals d’aquestes ajudes són les persones joves majors de 16 anys que, comptant amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries (actives) del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

2. S’entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional  en els termes establits en l’apartat anterior quan es trobe en possessió d’alguna de les titulacions següents:

  • Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

  • Grau universitari.

  • Estudis de postgrau universitari.

  • Doctorat.

  • Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.

  • Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents a les anteriors.

  • Certificat de professionalitat.

Accions subvencionables i quantia de la subvenció

1. Resultarà objecte de subvenció la contractació indefinida inicial  a jornada completa de les persones joves pertanyents al col·lectiu a què fa referència l’article 3.

2. L’import de l’ajuda serà el resultat de multiplicar el 80 % del Salari Mínim Interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra), vigent en el moment de la contractació de la persona jove, pel nombre mínim de mesos de manteniment del seu contracte
establit en la lletra b de l’article 15 (12 mesos).

3. En el cas de persones joves amb diversitat funcional o de joves dones, el percentatge establit en l’apartat anterior s’elevarà al 100 %.

4. Els contractes indefinits a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals, resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Més informació: http://www.servef.gva.es/avalem-joves

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/27/pdf/2016_3796.pdf

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30