Calendari fiscal
Períodes de pagaments de taxes municipals.
ARTICLE 15.-CALENDARI FISCAL.
 
1. Amb caràcter general, s’estableix que els períodes per a pagar els tributs de caràcter periòdic
seran els següents:
                     
            De l’1 de març al 30 d’abril:
                     
                     VEHICLES: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
                     GUALS: Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres
 
            De l’1 de juny al 31 de juliol:
 
                     URBANA: Impost sobre béns immobles URBANS.
 
           De l’1 d’octubre al 30 de novembre:
 
                    RÚSTICA: Impost sobre béns immobles RÚSTICS.
                    IAE: Impost sobre activitats econòmiques.
                    FEM: Taxa per servei de recollida domiciliària de fem i residus sòlids urbans. 
                    ELIMINACIÓ RESIDUS SÒLIDS i ECOPARC: Taxa pel servei de tractament i
                    eliminació dels residus sòlids urbans i l’ecoparc.
                    CLAVEGUERAM: Taxa pels serveis de clavegueram
 
2. El padrons dels següents tributs, es tramitaran de la forma següent:
 
  MERCAT:
 
          - Serà aprovat durant el mes de gener
          - Exposat al públic des de la seua aprovació i durant el mes de febrer. Aquesta exposició i donada la peculiaritat del mateix,
            es realitzarà únicament a través d’edictes que es col·locaran en llocs visibles dins del Mercat.
          - El període de cobrament serà l’establert a la seua ordenança.
 
RESTA DE TRIBUTS PERIÒDICS: la taxa de l’Escola Infantil Municipal, del Centre Ocupacional,
o qualsevol altra de gestió mensual o periòdica, que es merite per la prestació d’un servei a instància
del ciutadà, es gestionaran mitjançant les altes i baixes que comunique cada centre, sense necessitat
d’altra publicació ni notificació, en els terminis establerts a cada Ordenança.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31